POČETNA O NAMA MANIFESTACIJE MULTIMEDIJA VESTI KONTAKT
   
   

 

Јавне набавке - 2017. година

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (doc)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (doc)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Јавне набавке - 2016. година

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (doc)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (doc)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (pdf)


----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Јавне наба
вке - 2015. година

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (rar)

 

- Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке број 1/15 - Набавка електричне енергије за просторије - зграду Културно-туристичког центра "Доситеј Обрадовић" Баточина.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012),

Културно-туристички центар „Доситеј Обрадовић“ Баточина, ул. Краља Петра I бр. 69, (http://www.ktcbatocina.rs)

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору

У поступку јавне набавке мале вредности: Набавка добара – електричне енергије за просторије - зграду Културно-туристичког центра „Доситеј Обрадовић“ Баточина, у општем речнику набавке означена под ознаком: 09310000  – Електрична енергија, број ЈН 1/15, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 11-1170-35/2-15 од 09.03.2015.године, наш број 15/2015 од 09.03.2015. године са понуђачем ''ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд.

Уговорена вредност јавне набавке износи 659.000,00 динара без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 1  понуду.

Највиша и најнижа понуђена цена:
5,39 рсд/kwh ''ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
5,39 рсд/kwh ''ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Добављач ће пружити предметну услугу без анагажовања подизвођача

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 04.03.2015. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 09.03.2015. године.

Основни подаци о добављачу: ''ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд, ул. Царице Милице бр. 2, Београд, мат.бр. 20924195, ПИБ: 108057105.

Уговор важи до 09.03.2016. године, односно до утрошка расложивих средстава Културно-туристичког центра „Доситеј Обрадовић“ Баточина.

Околности које представљају основ за измену уговора: Нису уговорене околности које представљају основ за измену уговора.